Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Skarbnik Gminy

Zbieranie statystyk

 

Skarbnik Gminy ponosi przed Wójtem odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie służb finansowo – księgowych Gminy.

 

 

Do zadań Skarbnika należy:

1.      Prowadzenie księgowości Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a)      zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

-         właściwe księgowanie operacji gospodarczych,

-         ochronę mienia będącego w posiadaniu Gminy

b)      bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

-         terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

-         prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

c)      nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy.

2.      Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polegającymi zwłaszcza na:

a)      wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,

b)      zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,

c)      przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)      zapewnieniu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłaty zobowiązań.

3.      Analiza wykorzystania środków budżetowych lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Gminy.

4.      Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a)      wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków

b)      wstępnym badaniu legalności dokumentów dotyczących planów finansowych Gminy,

c)      następnej kontroli operacji gospodarczych Gminy stanowiących przedmiot księgowań,

d)      nadzorowanie pracy podległych mu stanowisk pracy.

5.      Kierowanie i organizowanie pracy w podległych mu referatach oraz ustalenie zakresu czynności dla podległych pracowników.

6.      Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Zarząd /Wójta/, dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów /dowodów księgowych/, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

7.      Czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową Gminy.

8.      Nadzorowanie opracowywania zbiorowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

9.      Występowanie z wnioskiem do Zarządu /Wójta/ o przeprowadzenie kontroli, która nie leży w zakresie działania Skarbnika Gminy.

10.  Opracowywanie projektu budżety Gminy oraz propozycji zmian do niego.

11.  Nadzorowanie prowadzonych rozliczeń sołtysów z zebranych podatków.

12.  Przedstawienie propozycji w sprawie tworzenia budżetów sołectw w ramach budżetu Gminy oraz udzielanie pełnych informacji i pomocy w planowaniu budżetu przez sołectwa.

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2003-06-16
Data publikacji:
2003-06-16
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-11 12:13:31, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)