Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Zbieranie statystyk

 

Kierownik: Marzena Chmiel

Pokój nr: 103

Tel. wew: 128, 208

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 128; /22/ 70 89 208

 

  
ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

W zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 • Udzielenie zezwoleń na prowadzenie przez Przedsiębiorców działalności w zakresie:
  - odbioru odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości,
  - opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Prowadzenie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów, nadzór nad działaniami Przedsiębiorcy w tym zakresie.

 • Prowadzenie ewidencji zawartych umów mieszkańców Gminy

 • Przedsiębiorcami na wywóz odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych.

 • Prowadzenie kontroli mieszkańców w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości i posiadania dowodów potwierdzających korzystanie z tych usług.

 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

 • Prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

 • Opiniowanie lokalizacji i miejsc składowania odpadów.

 • Obliczanie i odprowadzanie do Urzędu Marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska.

 • Współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych.

 • Prowadzenie ewidencji informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu urzędu oraz wprowadzanie danych do BIP.

 • Prowadzenie postępowania o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

 • Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie
  - terenów zieleni lub drzew i krzewów, prowadzone niewłaściwym 
  - wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu 
  - mechanicznego.

 • Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu zadań realizowanychw referacie.

 • Współpraca z placówkami oświatowymi, Szkolnymi Kołami Ekologicznymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej z agresywną.

 • Organizowanie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami.

 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody.

 • Wnioskowanie o wprowadzanie przez Radę Gminy odpowiednich form ochrony przyrody.

 • Ustanowienie ograniczeń co do czasu pracy urządzeń technicznych oraz środków transportu, stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

 • Opiniowanie wniosków dotyczących planów gospodarki odpadami.


W zakresie rolnictwa:

 • Organizowanie konkursów: „Gospodarstwo ekologiczne, bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”, „Najpiękniejsze Sołectwo” i i.t.p.

 • Organizowanie szkoleń dla Rolników.

 • Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny.

 • Szacowanie szkód w uprawach polowych spowodowanych klęskami żywiołowymi.

 • Opracowanie sprawozdań dotyczących wielkości i rodzaju upraw na terenie gminy.

 • Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w opiniowaniu rocznych planów polowań.

 • Przekazywanie rolnikom informacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW ) – fundusze strukturalne dla rolnictwa.
  Kontrola w zakresie utrzymania w czystości biologicznej działek i gruntów rolnych.

 • Pomoc rolnikom w przygotowywaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

 • Przygotowywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 • Współpraca z WODR w zakresie opracowywania programów oraz projektów wieloletnich i rocznych planów rozwoju rolnictwa, leśnictwa oraz oceny ich oddziaływania.

 • Współpraca w zakresie organizowania działalności związanej z produkcją roślinną.

 • Współpraca z jednostkami zabezpieczającymi rolników w materiał hodowlany oraz ze związkami hodowców.

 • Organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

 • Opracowywanie sprawozdań dotyczących rolnictwa.

 • Wzywanie osób do wykonywania czynności związanych z ochroną roślin a w razie niewykonania - zlecanie osobom prawnym lub fizycznym wykonanie tych czynności na koszt użytkownika uprawy.

 • Organizowanie badania gleby na zawartość makroelementów, azotynów i azotanów.

 • Wydawanie zaświadczeń o pracy w rolnictwie na podstawie zeznań świadków.

 • Prowadzenie kontroli upraw maku (na mocy ustawy).

 • Podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych (na mocy ustawy).

 • Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 • Kontrolowanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych.

 • Postępowanie administracyjne w sprawach o podwyższanie terenu.

 • Przeprowadzanie procedur wyłączania gruntów z produkcji leśnej.

 • Wydawanie opinii dotyczących gospodarki humusem.

 • Podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących wszystkich spraw referatu.

 

Zezwolenie na wycinkę drzew

Zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-23
Data publikacji:
2013-04-23
Data ostatniej zmiany:
2018-02-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 14:33:52, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)