Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Zbieranie statystyk

 

Kierownik: Ewa Gurtowska

Pokój nr: 112

Tel. wew.: 130, 202, 203, 281

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 130; /22/ 70 89 202; /22/ 70 89 203; /22/ 70 89 281

 

 
ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

  • Przygotowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  • Współpraca przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przyjmowanie wniosków mieszkańców do ww. opracowań”,

  • Przedstawianie Wójtowi Gminy zgłaszanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  • Rozpatrywanie spraw odszkodowawczych związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.

  • Wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru wymienionych decyzji.

  • Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  • Udzielanie informacji o terenie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  • Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym również uchylonych i obowiązujących.

  • Współpraca z referatami GGN, RRP, RSR oraz PRI.

 

 

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-23
Data publikacji:
2013-04-23
Data ostatniej zmiany:
2017-09-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:43:12, zmian dokonał(a): gregk

WCAG 2.0 (Level AA)