Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zbieranie statystyk

 

Kierownik: Grażyna Brzozowska

Pokój nr: 21

Tel. wew.: 118, 119

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 118; /22/ 70 89 119

 

 
ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Tworzenie zasobów gruntów gminnych niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy,

 • Wykonywanie czynności związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, zamianą, użyczeniem i dzierżawą nieruchomości stanowiących własność gminy,

 • Prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi gminne,

 • Przygotowanie dokumentacji w sprawach nazewnictwa ulic i placów,

 • Prowadzenie spraw dotyczących oznakowania nieruchomości numerami porządkowymi, w tym wydawanie zaświadczeń o numerze adresowym,

 • Sporządzanie umów dla rzeczoznawców majątkowych w celu wycen nieruchomości i dla geodetów uprawnionych w celu podziałów nieruchomości stanowiących własność gminy,

 • Opiniowanie dokumentacji dotyczącej rozgraniczenia i podziałów nieruchomości,

 • Zatwierdzanie projektów podziału oraz rozgraniczeń nieruchomości,

 • Opiniowanie projektów podziału nieruchomości, prowadzonych w postępowaniu cywilnym,

 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych oraz zakładanie ksiąg wieczystych,

 • Przekazywanie do Referatu Realizacji Budżetu wykazu mienia gminnego oraz informacji dotyczących przekazania gruntów gminnych w użytkowanie wieczyste,

 • Przygotowywanie projektów uchwał lub zarządzeń, dotyczących nabycia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, użyczenia i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy oraz w sprawach nadawania nazw drogom gminnym i prywatnym,

 • Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawach dotyczących niewykonania prawa pierwokupu,

 • Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

 • Sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa,

 • Współpraca z pozostałymi referatami.

 

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości w formie zaświadczenia

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomosci

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż lokali mieszkalnych (gminnych)

Sprzedaż nieruchomości gminnych

Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości

Zatwierdzenie projektu podziału

Zamiana nieruchomości

Dzierżawa gruntów gminnych

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-23
Data publikacji:
2013-04-23
Data ostatniej zmiany:
2017-09-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 14:33:52, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)