Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zbieranie statystyk

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Ewa Lewandowska

Pokój nr 1

Tel. wew.: 122

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 122

 

 
URZĄD STANU CYWILNEGO - ZADANIA I KOMPETENCJE

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (dalej USC), w szczególności należy:

1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy, poprzez:

a) sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń;

b) wpisywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków  w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądów i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego;

c) prowadzenie akt zbiorowych  - aktów stanu cywilnego;

2. Dokonywanie w formie czynności materialno-technicznych:

a) transkrypcji aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą;

b) sporządzenia aktu, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą       i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego;

c) odtworzenia aktów stanu cywilnego zarejestrowanych za granicą, w przypadku gdy uzyskanie zagranicznego odpisu jest niemożliwe;

d) sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego;

e) uzupełnienia aktów stanu cywilnego;

3. Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego;

4. Przyjmowanie:

a) wymaganych przepisami prawa dokumentów i zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa;

b) oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC oraz na wniosek nupturientów poza lokalem USC w okręgu rejestracji stanu cywilnego;

c) oświadczeń o wyborze nazwiska, jakie będą nosili małżonkowie i dzieci zrodzone z ich małżeństwa;

5. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed kierownikiem USC oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci

6. Odmowa odebrania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w przypadku otrzymania wiadomości o istnieniu okoliczności wykluczającej zawarcie związku małżeńskiego;

7. Wydawanie:

a) zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą;

b) zaświadczeń o stanie cywilnym wnioskodawcy;

c) zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa;

d) odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego

8. Przenoszenie (migracja) aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego;

9. Przyjmowanie:

a) oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

b) oświadczeń o uznaniu ojcostwa i wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;

c) oświadczeń o nadaniu dziecku noszącemu nazwisko matki nazwiska męża matki, jeżeli nie jest on ojcem tego dziecka;

d) oświadczeń o wyborze lub zmianie w ciągu 6 miesięcy od rejestracji imienia dziecka;

10. Sprawowanie opieki nad zabezpieczeniem ksiąg stanu cywilnego i dokumentów zbiorowych oraz przekazywanie ich do archiwum państwowego po upływie okresu ich przechowywania;

11.Dokonywanie innych czynności przewidzianych ustawami prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksu opiekuńczego i rodzinnego;

12. Pozyskiwanie i terminowe przekazywanie informacji statystycznych dla potrzeb GUS;

13. Prowadzenie rejestru i rozliczanie się z pobranych formularzy odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń;

14. Przyjmowanie i realizacja zleceń innych urzędów i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych dotyczących usunięcia niezgodności w rejestrze PESEL;

15. Przyjmowanie zgłoszeń o jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego i inicjowanie wszczęcia przez Wojewodę Mazowieckiego procedury odznaczenia jubilatów Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;

16. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i/lub nazwiska;

17. Sporządzanie testamentu alograficznego;

18. Przyjmowanie od obywateli wniosków o wydanie dowodu osobistego;

19. Realizacja wniosków o wydanie dowodu osobistego przesłanych drogą elektroniczną (ePUAP);

20. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w sytuacjach szczególnych w miejscu pobytu wnioskodawcy (brak możliwości osobistego stawienia się  w urzędzie);

21. Dostarczanie dowodu osobistego do miejsca pobytu wnioskodawcy w przypadkach szczególnych (brak możliwości osobistego stawienia się w urzędzie);

22. Nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim mieszkającym poza RP przy ubieganiu się o dowód osobisty;

23. Przyjmowanie do Rejestru Dowodów Osobistych dowodów otrzymanych pocztą specjalną;

24. Wydawanie dowodów osobistych lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych  w ustawie;

25. Przyjmowanie zgłoszeń utraty i uszkodzenia dowodu osobistego i unieważnienie dokumentu w związku z takim zgłoszeniem;

26. wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

27. Przyjmowanie zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym posiadającym warstwę elektroniczną;

28. Prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów osobistych w formie zbioru kopert dowodowych:

a. zakładanie kopert dowodowych,

b. włączanie do kopert dowodowych dokumentów uzyskanych przy wymianie dowodów osobistych,

c. wyłączanie ze zbioru kopert dowodowych kopert osób zmarłych;

29. udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej  z dowodami osobistymi.

 

Dowody osobiste

  • Przyjmowanie od obywateli i kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę wydania dowodu osobistego

  • Wydawanie dowodów osobistych.

  • Prowadzenie rejestrów wydanych i utraconych dowodów osobistych.

  • Prowadzenie teczek osobowych osób, którym wydano dowody osobiste.

 

WAŻNE!
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.

  

Wydanie dowodu osobistego

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Zmiana imienia lub nazwiska

Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Zgłoszenie zgonu

Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-23
Data publikacji:
2013-04-23
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-28 12:04:10, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)