Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI

Zbieranie statystyk

 

Kierownik:  Andrzej Olbrysz

Pokój nr: 2

Tel. wew.: 123, 132

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 123; /22/ 70 89 132

 

 

ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

 • Opracowywanie planów realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę.
 • Opracowywanie i przedstawianie Wójtowi Gminy rocznych planów inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac przygotowawczych związanych z planowanymi inwestycjami realizowanymi przez Gminę w tym m.in:
  - zlecanie opracowania programów i koncepcji,
  - zlecanie opracowania dokumentacji technicznej,
  - zlecanie niezbędnych badań i ekspertyz,
  - sprawdzanie kompletności dokumentacji.
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej i założeń wykonawczych do przetargów na wykonanie inwestycji.
 • Opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o przyznanie dotacji na realizowanie inwestycji w części technicznej wniosku .
 • Przygotowywanie zleceń dla inspektora nadzoru budowlanego.
 • Wprowadzanie wykonawców na teren budowy.
 • Uzgadnianie formy współpracy rzeczowo-finansowej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie budowy infrastruktury, której realizacja leży w kompetencjach Gminy Lesznowola.
 • Przeprowadzanie kontroli właściwego i terminowego wykonywania prac inwestycyjnych.
 • Koordynacja inwestorska prowadzonych robót.
 • Udział w komisjach odbioru częściowego i końcowego wykonywanych inwestycji.
 • Przeprowadzanie rozliczeń rzeczowo - finansowych z wykonanych inwestycji.
 • Reprezentowanie Urzędu Gminy Lesznowola w ZUD-Piaseczno oraz reprezentowanie Urzędu Gminy w kontaktach z Instytucjami zewnętrznymi(np. SANEPID,PINB) w zakresie uzgodnień dotyczących prowadzonych inwestycji.
 • Przekazywanie zrealizowanych inwestycji użytkownikowi.
 • Nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi.
 • Współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie gazyfikacji , zaopatrzenia w wodę , odprowadzania ścieków, budowy dróg, oświetlenia ulicznego.
 • Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2013-08-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-28 12:04:10, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)