Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zbieranie statystyk

  

Kierownik Lech Kilanowski 

Urzędu Gminy Lesznowola
Łazy ul. Przyszłości 8;

 
Poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00

  


Podinspektor Karol Sokołowski - reklamacje, informacje; wew. 102
Inspektor Katarzyna Jankowska - księgowość, deklaracje; wew. 106
Inspektor Renata Dziubak-Wysokińska - księgowość, deklaracje; wew. 108
Inspektor Joanna Kaczmarek - księgowość, deklaracje; wew. 107
Podinspektor Magdalena Lesing - księgowość, deklaracje; wew. 103
Inspektor Mariusz Uljasz – RDR, sprawozdania podmiotów; wew. 105
Podinspektor Łukasz Gąsiorowski - działania w terenie, wew. 109

 

Centrala telefoniczna: 22-700-01-01

 

adres email do referatu: rok@lesznowola.pl
adres email do zgłaszania reklamacji: reklamacje.rok@lesznowola.pl

 

W dni wolne od pracy: soboty, niedziele i święta reklamacje należy przesyłać pod adres e-mail: reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl
W soboty (dzień nieświąteczny) można to również zrobić telefonicznie do PUK Sita Piaseczno 500-313-824.

 

   


 

ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  

 •     Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 •     Nadzór nad przedsiębiorstwem, który w drodze przetargu jest odbiorcą odpadów komunalnych od nieruchomości objętych systemem, w zakresie:
  - spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
  - terminowe wywiązywanie się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
  - ocena jakości realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  - rozliczenie za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców
 •     Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podmiotów objętych systemem,
 •     Prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 •     Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 •     Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w zakresie zadań referatu,
 •     Koordynowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej frakcje zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy
 •     Lesznowola, w tym tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 •     Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 •     Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań kwartalnych oraz sporządzenie do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
 •     Środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 •     Podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 •     Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
 •     Prowadzenie Rejestru działalności regulowanej.
 •     Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 •     Prowadzenie obsługi księgowej systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 •     Prowadzenie egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 •     Publikowanie danych należących do zadań komórki z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 •     Przygotowywanie materiałów konkursowych w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów.

  

 

 

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zmiana danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy

Zmiana danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lesznowola

  

  

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2015-08-19
Data publikacji:
2015-08-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-28 12:04:10, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)