Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

SKARBNIK GMINY

Zbieranie statystyk

Skarbnik Gminy ponosi przed Wójtem odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie służb finansowo – księgowych Gminy.

 

ZADANIA SKARBNIKA GMINY

1. Opracowywanie wstępnego projektu budżetu Gminy oraz propozycji zmian do niego.
2. Opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
3. Monitorowanie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w kwestiach finansowych.
4. Prowadzenie księgowości Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwe księgowanie operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu Gminy.
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy.
5. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polegającymi zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
c) przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłaty zobowiązań.
6. Analiza wykorzystania środków budżetowych lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Gminy.
7. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
b) wstępnego badania legalności dokumentów dotyczących planów finansowych Gminy,
c) następnej kontroli operacji gospodarczych Gminy stanowiących przedmiot księgowań,
d) nadzorowanie pracy p[odległych mu stanowisk pracy.
8. Kierowanie, organizowanie pracy w podległych referatach oraz ustalanie w porozumieniu z kierownikami w/w referatów zakresu czynności dla poszczególnych pracowników.
9. Kontrola prawidłowego wykonywania przez podległych pracowników zadań wynikających z zakresu czynności.
10. Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.
11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów /dowodów księgowych/, zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji.
12. Czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową Gminy.
13. Nadzorowanie opracowywania zbiorowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
14. Występowanie z wnioskiem do Wójta o przeprowadzenie kontroli finansowej, która nie leży w zakresie działania Skarbnika Gminy.
15. Nadzorowanie prowadzonych rozliczeń sołtysów z zebranych podatków.
16. Przedstawienie propozycji w sprawie tworzenia budżetów sołectw w ramach budżetu Gminy oraz udzielanie pełnych informacji i pomocy w planowaniu budżetu przez sołectwa.

 

NOTKA BIOGRAFICZNA

Pani Marta Sulimowicz ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Społecznych w Warszawie, jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie z zakresu zarządzania i marketingu, specjalizacja psychologia ekonomiczna.

Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowości i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego; Podatki i prawo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji UW; Administracja w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW oraz Menadżer jakości w Akademii Leona Koźmińskiego.

Z Urzędem Gminy Lesznowola związana od 2008 roku. Pracowała m.in. na stanowisku kierownika Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji Administracyjnej oraz kierownika Referatu Realizacji Budżetu.

Zainteresowania: lubi czytać książki biograficzne i psychologiczne, jej pasją są podróże. 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2003-06-16
Data publikacji:
2003-06-16
Data ostatniej zmiany:
2020-01-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-13 13:37:01, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)